Lotte Ebsen Sjøstedt

Jeg har sammen med Michael Drastrup konsulentfirmaet KURAGO. Vi har vores teoretiske afsæt i det systemiske og det psykodynamiske med fokus på relationer i organisationer. Vi benytter os bredt af pædagogiske læringsteorier og tror på den anerkendende tilgang. Jeg er selv overvejende systemiker og i øvrigt yogalærer.

Min uddannelsesbaggrund er cand. mag. i japansk og sprog-/voksenpædagogik fra Københavns Uni-versitet. Efterfølgende er jeg uddannet i dansk som andetsprog. I 2006 tog jeg en uddannelse som systemisk proceskonsulent hos Attractor og er p.t. er i gang med et EMCC certificeringsforløb som coach samme sted. Forløbet forventes afsluttet i april næste år. Og så er jeg uddannet yoga- og aerobicinstruktør fra SATS.

Jeg har siden jeg var 22 undervist folk fra det meste af verden og har gennem årene været optaget af hvad jeg fra et pædagogisk perspektiv bredt kalder medansvar for egen læring. I nærværende projekts terminologi minder det måske om aktivt medborgerskab og livsduelighed. Hvordan etableres der mulighed og rum fysisk og mentalt for at kunne tage et medansvar? Og for at kunne lære og tilegne sig det den enkelte har brug for til at kunne handle selvstændigt og samtidig indgå i et fællesskab fx i skole, på job, i fritidsklub eller i frivilligt arbejde?

I de seneste år har jeg indgået i forløb med bl.a. Sprogcenter Hellerup om certificering af udenlandske sygeplejersker i samarbejde med Sygeplejeskolen Metropol samt været med til at opstarte en mentorordning mellem expats og ansatte på Nykredit. I undervisning og evalueringssamtaler anvender jeg en systemisk anerkendende coachende tilgang.

Jeg er praktiker, lærer selv i vekselvirkning mellem at læse teori, koble til etableret praksis, gøre nyt og evaluere. Jeg lærer gennem sprog, fra kroppen og handlinger og i høj grad fra møder med andre.

I KURAGO har jeg sammen med Michael siden 2011 været pædagogisk supervisor på universitetspæ-dagogikum på Københavns Universitet. En tjans der kalder på en bredde af kompetencer. Jeg er vant til at møde alt fra selvkørende deltagere hvor jeg blot skal møde op, stille et par spørgsmål og så ryk-ker de sig selv videre til deltagere med kraftig modstand mod læring. Et middel i begge ender af opgaveløsningens spektrum er coaching.

Udover opgaven for KU laver vi en del internatkurser for Center for Frivilligt Socialt Arbejde om bl.a. læring, den anerkende tilgang og kulturmøder. Her i september skal jeg lave et strategiseminar for Mødrehjælpen Amager der nærmest får karakter af temacoaching og en 4D-proces.

For mig er enhver coaching et potentielt læringsrum for alle de deltagende. Dette betyder dog ikke at alle parter er lige, bl.a. ser jeg det som mit ansvar at få en kontrakt for mødet i hus. Jeg tilstræber at gøre mig umage for at se, høre og mærke coacheen det bedste jeg kan, og jeg tilstræber en uærbødighed overfor mine interventioner.

Kontakt

Lotte Ebsen Sjøstedt
Specialkonsulent
http://samf.ku.dk/pcs/Ansatte/
Tel. 35 33 18 02 
Mail:lotte.sjoestedt@gmail.com