31. august 2015

Holdspil og social integration

Eleverne i interventionsgruppen deltog i en 18-ugers intervention i et såkaldt opgaveorienteret motiverende miljø. Blandt andet deltog nogle af eleverne i et boldspil, der var inspireret af Harry Potter bøgernes "Quidditch". Foto: Bo Kousgaard

I dag er 12,4 % af den danske befolkning indvandrere eller efterkommere. Til trods for udbredte forestillinger om national samhørighed og lighed er det danske samfund således i stigende grad blevet et multietnisk samfund.

Internationale såvel som nationale studier viser, at idrætsdeltagelse kan være et effektivt middel til at forbedre social inklusion, men idræt (og særligt organiseringen deraf) kan også være med til at ekskludere etniske minoritetsgrupper. Derfor er der brug for viden om, hvordan man kan udvikle og organisere idrætsaktiviteter, så de fremmer den sociale inklusion af multietniske grupper. Holdspil har i den forbindelse et særligt potentiale, da aktiviteterne i sig selv er forbundet med etableringen af sociale relationer.

Social inklusion i multietniske grupper

Det overordnede formål med projektet var at skabe viden om, hvorvidt og hvordan holdspil kan være med til at fremme social inklusion i multietniske grupper af unge (13-18 år).

Mere specifikt ville projektet undersøge, hvilke forhold, der kan have betydning for inklusions- og eksklusionsprocesser blandt unge idrætsdeltagere.

De unge projektdeltagere i gang med en workshop. Foto: Silke Dankers.

De unge projektdeltagere i gang med en workshop. Foto: Silke Dankers.

Projektet skulle også udvikle, gennemføre og evaluere undervisningsmetoder, der er rettet mod at fremme en inkluderende idrætsundervisning.

Inklusion og ekslusion

Det sociologiske studie identificerede gennem interviews og observation  centrale inklusions- og eksklusionsprocesser i de involverede multietniske grupper af unge (multiple case-studie). Resultaterne danner grundlag for udviklingen af en intervention med ændringer i undervisningsstil.

Social integration

Der blev også gennemført et psykologisk studie, hvor man foretog en intervention målrettet undervisernes ledelsesstil og styrkelse af et opgaveorienteret motiverende miljø. Interventionen blev vurderet gennem spørgeskemaer, der målte eventuelle ændringer i deltagernes etniske og kulturelle identitet, som kunne indikere graden af social integration.

Gennem samarbejdet mellem disse interventionsstudier var fokus rettet mod at udvikle, gennemføre og evaluere spændvidden mellem teoretisk og empirisk baserede metoder for at fremme et mere inkluderende sportsmiljø.

Eventyrløb og Harry Potter inspireret holdspil

Interventionen blev gennemført i en skole med en høj procentdel af elever, der tilhører en samfundsmæssig minoritetsgruppe. Fem skoleklasser fra 7.-9. klasse blev randomiseret til enten en intervention eller en kontrolgruppe. Eleverne i interventionsgruppen deltog i en 18-ugers intervention i et såkaldt opgaveorienteret motiverende miljø (Mastery Motivational Climate), foretaget af en erfaren ekstern underviser, som en del af deres normale idrætsundervisning.

Lektionerne i interventionsgruppen blev delt i to holdsportsbaserede aktivitetsgrupper. I den første gruppe, udviklede og gennemførte eleverne deres egne eventyrløb i skolens omgivelser. I den anden enhed deltog elever i et boldspil, der var inspireret af Harry Potter bøgernes "Quidditch". Studerende i kontrolgruppen deltog i almindelig idrætsundervisning med deres egen lærer i samme periode, uden nogen ændringer i det opgaveorienterede motiverende miljø.

Der blev udleveret standardiserede spørgeskemaer som måler motiverende klima og inklusion både til interventions- og kontrolgruppen før og efter interventionen. Spørgeskemaerne vurderede, om interventionen lykkedes med at ændre det motiverende klima, og om det havde en effekt på elevernes følelse af inklusion. Observationer og interviews blev udført for at undersøge elevernes reaktioner på interventionen.

Bedre inklusion med motiverende omgivelser

Undersøgelsen viste en positiv effekt af interventionen i forhold til elevernes oplevelser af inklusion i idrætsundervisningen, sammenlignet med kontrolgruppen. Resultaterne understreger vigtigheden af at benytte sig af et opgaveorienteret motiverende klima i idrætsundervisningen, hvis man ønsker at sikre elevernes psykiske integration.

Yderligere tillod kombinationen flere metoder fra de to dele af undersøgelsen en større forståelse af implementeringsprocessen og effekten af den udviklede intervention.

Links og publikationer: