24. august 2015

Implementering af Fodbold Fitness

fodboldspillet kan med fordel bruges som træning for mange ’nye’ målgrupper, med positive sundhedsmæssige effekter. Foto: Per Kjærbye/fodboldbilleder.dk

Projektet er afsluttet, men de projektansvarlige fortsætter forskningen på området, der bunder i en velfærdspolitisk tendens i retning af at inddrage frivillige idrætsorganisationer og foreninger i løsningen af velfærdsmæssige udfordringer.

Dansk Boldspil Union (DBU) har udviklet konceptet ’Fodbold Fitness’ på baggrund af tværfaglig forskning fra Institut for Idræt og Ernæring, der har påvist at fodboldspillet med fordel kan bruges som træning for mange ’nye’ målgrupper, med positive sundhedsmæssige effekter.

Konceptet implementeres lokalt i klubber landet over. Fodbold Fitness er motionsfodbold på mindre baner, til nedsat kontingent, uden fast turneringsstruktur og med et fokus på sundhed, fysiologisk som socialt. Læs mere om Fodbold Fitness her.

Viden om implementering af Fodbold Fitness

Studiets forskningsspørgsmål lød: Hvordan implementeres Fodbold Fitness og hvilken rolle spiller de involverede aktører? Studiet var en del af et ph.d.-projekt ved Søren Bennike og afsluttet med et succesfuldt Ph.d.-forsvar den 27/4 2016.

Med et implementeringsteoretisk og ny-institutionalistisk perspektiv havde projektet fokus på, hvorledes Fodbold Fitness - som et koncept med fokus på sundhed - implementeres, dissemineres og adapteres i de deltagende fodboldklubber. Arbejdet omhandler en analyse af konceptet Fodbold Fitness og en analyse af implementeringen desangående og har været en unik mulighed for at følge et implementeringsarbejde over en længere periode.

Resultaterne bidrager med ny samfundsrelevant viden, i en tid hvor velfærdsstaten og den foreningsbaserede idræt er i fokus. Resultaterne giver mange svar som er anvendelige for den fortsatte forskning samt den praktiske organisering af foreningsidræt til anvendelse af for stat, kommune, idrætsorganisation og idrætsforening.  

En stor mængde dokumenter er blevet analyseret og der er blevet gennemført 3 individuelle interviews med centrale beslutningstagere i DBU, 3 fokusgruppeinterviews med hhv. Fodbold Fitness administratorer og DBU’s udviklingskonsulenter/Fodbold Fitness konsulenter og 4 fokusgruppeinterview i 4 udvalgte Fodbold Fitness klubber.

Der er også gennemført en større spørgeskemaundersøgelse i 1277 fodboldklubber og 106 Fodbold Fitness klubber, hvor 490 klubformænd, 62 Fodbold Fitness kontaktpersoner og 76 Fodbold Fitness hold er repræsenteret. Herefter er der blevet gennemført casestudier i 4 udvalgte Fodbold Fitness klubber. De metoder der er anvendt i casestudierne dækker over interviews, observationer og dokumentstudier.

Foreløbige publikationer:

Fastholdelse, fællesskab og sociale relationer

Viden om, hvordan deltagerne forandrer deres hverdagsliv og livsstil for at deltage i projektet, og hvilken rolle deltagelse på et hold og i et fællesskab spiller for disse forandringer. Studiets forskningsspørgsmål lød: Fastholdes deltagerne i foreningerne i den 2-3 årige periode, hvor studiet løber? Hvordan udvikles netværk og sociale relationer mellem deltagerne i forbindelse med deres medvirken i Fodbold Fitness? Hvad betyder holdet og fællesskabet for deres livsstilsforandringer?

Forskningsprojektet har generet sociologisk viden ud fra et deltagerperspektiv om sundhedsfremmende initiativer baseret på fodboldspillet i danske klubber. Endvidere er det belyst, hvordan fodbold som en holdsport er i stand til (eller ikke) at forandre deltagernes livsstil.

Der er gennemført fokusgruppeinterviews i 12 fodboldklubber fordelt over hele landet med ca. 80 deltagere i Fodbold fitness fordelt ligeligt mellem mænd og kvinder.

Studiet er gennemført i et samarbejde mellem lektor Lone Friis Thing og lektor Laila Ottesen.

Foreløbige publikationer: